تعرفه خطوط

 تعرفه خطوط با پیش شماره 5000

تعداد ارقام

هزینه

14

200000

13

400000

 12

600000

11

700000

10

تماس بگیرید

9

تماس بگیرید

8

تماس بگیرید

7

8000000

6

10000000

 

تعرفه خطوط با پیش شماره 2000

هزینه

تعداد ارقام

3700000

 12

9700000

 10

13000000

9

1800000

8

 

تعرفه خطوط با پیش شماره 1000

تعداد ارقام

هزینه

14

600000

13

900000

12

1600000

11

2900000

10

4300000

9

5600000

8

7500000

7

40000000

6

65000000

 

توجه :     *   تعرفه تمامی خطوط به ریال می باشد.

               *  امکان سفارش سازی خط از جانب خریدار وجود دارد.