کنترل پنل از طریق موبایل

در این روش شما می توانید با دادن فرمان هایی خاص به پنل خود، پنل خود را از طریق همین فرمان ها کنترل کنید.