ارسال بر اساس سن و جنسیت

در این روش شما می توانید به بازه سنی دلخواه و همچنین  به جنست مرد یا زن و یا هردو از شهر مورد نظر پیامک های تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.