مسابقه و نظرسنجی

در این روش شما می توانید برای مخاطبان خاص خود مسابقه یا نظرسنجی در رابطه با محصولات یا خدمات ارائه شده به آنها برگزار کنید.