پیامک دوره ای

در این روش شما می توانید به بازه زمانی مختلف مثلا هر یک ساعت یا به صورت دوره ای مثلا هرروز، هر هفته، هر ماه  و یا هر سال ابه مخاطبان خود پیامک  ارسال نمایید.