ارسال به دکل ایرانسل

در این روش شما می توانید پیامک های خود را به دکل خاصی از دکل های ایرانسل در شهر مورد تقاضا پیامک های خود را ارسال نمایید ولی در این روش ارسال های کمتر از 10000 ارسال نمی شود و همه پیامک های شما صد در صد ارسال می شوند.