خطوط اختصاصی

این روش برای مشتریانی که پنل از ما خریداری کرده و هنگام خرید درخواست خط اختصاصی برای سامانه خود می نمایند که می توان گفت این خط به طور مادام العمر به نام آنها خواهد بود.